Zoom Logo

Raadplegen van burgers in de energietransitie: Tips & Tricks - Shared screen with speaker view
Niek Mouter
14:32
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0965856420308016https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221462962100058Xhttps://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.11.09.20228718v1
Ivo Pothof
16:28
Worden deze links in de chat en eventuele presentaties ook nog nagestuurd? Want de ZOOM Chat verdwijnt volgens mij na afloop van de meeting.
Ivo Pothof
19:22
Gaat het om burgers en overheid dichter bijelkaar brengen of burgers en "andere stakeholders" (warmtebedrijf, ontwikkelaar geothermie, bedrijven i.h.a.)?
Niek Mouter
21:17
Zeker Ivo! Maar kan ook worden gebruikt voor kloof stakeholders en overheid te verkleinen of werknemers en het bestuur van een bedrijf
Jo Berkhoff
22:27
Hoeveel mensen deden er mee?
Anatol Itten
22:47
hier meer informatie over de PWE methode https://www.tudelft.nl/pwe/
Niek Mouter
23:17
1800, zie hier de case beschrijving: https://www.tudelft.nl/tbm/pwe/case-studies/energie-in-sudwest-fryslan
Ellen Steijvers
24:00
Hoe zijn die 45 geselecteerd?
Niek Mouter
24:43
Is denk ik een goede vraag voor de break-out Ellen ;)
Jo Berkhoff
24:43
Hoe komt U bij Friesland? Waarom niet bijvoorbeeld Delft of is dat een té grote stad?
Rick van der Zwet
25:13
Geen geluid
Nanneke Fouw
25:18
geen geluid bijn mij
Dagmar de Wilde
25:21
ik heb wel gelluid
Niek Mouter
25:38
Eerste PWE raadpleging die ooit is uitgevoerd was voor gemeente Adam, dus grootte van de stad maakt niet uit
Marcel Koops
32:31
Wat was de rol van de gemeente bij het initiatief?
Jo Berkhoff
33:55
Had de gemeente al een Energie (besparings) plan?
Ivo Pothof
37:47
Een raadpleging via internet vormt een belangrijke stap in PWE. Komt hiermee een representatieve steekproef in gevaar? Sommige groepen (ouderen, achterstandswijken) maken minder gebruik van internet.
Niek Mouter
39:05
Goed punt Ivo! In huidige raadplegingen (bijvoorbeeld Tarwewijk Rotterdam) combineren we online met offline.
Ivo Pothof
40:31
Hoe doe je de offline raadpleging dan? Met veel mankracht de wijk in en enquêtes afnemen?
Nanneke Fouw
41:23
dit i redelijk high level. Daar kan je het eerder mee eens zijn, dan wat er straks feitelijk gebeurt. Hoe gaat dat?
Nico Landsman
42:29
Kun je nog iets concreet zeggen over het besluit. In hoeverre is dat anders dan men eerder wilde met energie?
Nanneke Fouw
42:29
willen ambtenaren wel mee?
Jo Berkhoff
43:22
Tussen de lokale overheid en de burgers zitten ook ambtenaren die de burgers toch vaak lastig vinden! Vooral als de burgers ook nog deskundig blijken te zijn!
Ivo Pothof
44:10
Aanvullend op Nanneke: Is PWE juist vooral geschikt voor high-level principes voor besluiten vooraf of ook voor concrete(re) besluitvorming?
Wendy Vrielink
44:41
Ik loop al vast op het eerste punt, gemeenten vinden het best ingewikkeld om bepaalde keuzes ook echt te baseren op input van bewoners. Nog tips daarvoor?
Nanneke Fouw
44:45
goed punt ivo
Niek Mouter
44:53
Dit is een voorbeeld van een strategische PWE
Niek Mouter
45:24
Maar PWE wordt ook vaak toegepast op operationeel niveau. Zie bijvoorbeeld www.tudelft.nl/covidexit
Niek Mouter
46:34
Ander voorbeeld van een hele operationele PWE is Vervoerregio Amsterdam: https://www.tudelft.nl/tbm/pwe/case-studies/een-participatieve-waarde-evaluatie-voor-de-vervoerregio-amsterdam
Ivo Pothof
47:03
Thanks, Niek.
Niek Mouter
47:04
Wendy, wat bedoel je precies met "baseren op"?
Shannon Spruit
47:28
@Marcel Koops, de gemeente was de opdrachtgever. Ze kozen er wel voor om het ontwerptraject van de raadpleging zelf vrijer te laten. Maar gaven wel inhoudeijke feedback. Ik kan er straks meer over vertellen.
Marcel Koops
48:04
top
Shannon Spruit
48:17
@Ivo Pothof, we hebben ook een infographic variant van de PWE ontwikkeld. Maar informatieavonden zijn ook en vorm van offline participatie.
Niek Mouter
49:15
@Wendy, in het traject SudWest-Fryslan nam de Raad de adviezen van burgerforum over, maar ik vind persoonlijk ook een goed voorbeeld de PWE rond de warmtetransitie Utrecht waar de wethouder een brief schreef aan bewoners wat ze van de raadpleging had geleerd: https://www.tudelft.nl/tbm/pwe/case-studies/transitievisie-warmte-gemeente-utrecht
Nanneke Fouw
49:57
@hans Roeland: je zegt dat jouw wijk tot " electritrisch" werd gebombardeerd… dat is toch al een gek begin?
Shannon Spruit
50:12
Ivo en Nanneke, we hebben voorbeelden van meer strategische high-level vraagstukken en meer concreet. In principe kan het beide. Hoe concreter hoe makkelijker het is om concrete gevolgen van keuzes door te berekenen. Daar is Nieuw Sloten een goed voorbeeld van, daar is voor deelnemers echt op detailniveau te zien welke gevolgen keuzes hebben op b.v. kosten en CO2 reductive.
Jo Berkhoff
50:48
Hoeveel mensen reageren op jullie vragen?
Marcel Koops
52:09
@Hans Roeland. In hoeverre heeft de gemeente invloed gehad op de keuzes vooraf.?
Niek Mouter
52:19
@Jo Berkhoff, dat verschilt. COVID-19 PWE was op nationaal niveau en toen deden 30.000 mensen mee. Nieuw Sloten ongeveer 300 deelnemers
Shannon Spruit
53:17
Sudwest-Fryslan 1376
Hans Roeland Poolman
53:47
@marcel, de 4 opties hebben we zelf opgesteld, maar zijn voor onze wijk en Amsterdam ook eigenlijk wel de enige opties.
Walter Wittkamp
54:21
Dat van het gas af vinden veel mensen een ondoordachte (politieke) keuze. Kost veel geld, dat waarschijnlijk beter aan andere duurzaamheidsinitiatieven kan worden besteed. Was er ook echt ruimte om daar van af te wijken?
Wendy Vrielink
54:36
@niek, dank, mooi voorbeeld van utrecht om weer intern te delen. Ik bedoel dat het moeilijk is je gemeentelijke organisatie mee te krijgen in een proces waarbij ze de touwtjes een beetje uit handen moeten geven, als je echt iets wilt doen met de resultaten in ieder geval.
Hans Roeland Poolman
54:54
Jazeker, de keuze voor een "alternatief gas".
Marcel Koops
55:20
@hans roeland. Waren jullie ook betrokken bij Warmtetransitievie of moet je dit zien als betrokkenheid bij wijkuitvoeringsplannen?
Hans Roeland Poolman
55:41
TVW is puur uit de koker van gemeente amsterdam.
Shannon Spruit
55:57
@Watlter, zoiets zie je bij de energietransitie in brede zin vaak. Sommige deelnemers voelen zich oncomfortabel bij de keuze. We voegen daarom vragen toe waarin mensen alternatieven kunnen noemen.
Nanneke Fouw
59:23
wat doe je met zo een gegeven dat niet iedere buurt goed vertegenworodigd is. Is dat dan gewoon pech, had je maar mee moeten doen? Wat is de relevantie van de resultaten dan voor echte implementatie?
Shannon Spruit
59:42
@Wendy, het vergt vaak inderdaad wat van de interne organisatie. Wat nu helpt is dat we bij raadplegingen kunnen laten zien wat voor soort resultaten we typisch krijgen. Die zijn veel diverser en genuanceerder en geven een gekleurder beeld dan naar voren komt in het media-debat over energie. Zo'n rapport werkt dan ook geruststellend. Maar als de organisatie echt geen dilemma's voor durft te leggen, dan is het een uitdaging een vruchtbaar traject in te richten.
Jo Berkhoff
01:00:00
Deden ook mensen van coörporaties mee? Vooral voor de twee wijken met minder deelnemers!
Niek Mouter
01:00:22
@Wendy, ik heb hier een keer het volgende over gezegd in een opiniestuk https://www.nrc.nl/nieuws/2019/01/16/zo-klaas-dijkhoff-betrek-je-burgers-bij-klimaatbeleid-a3650619. "Het uitvoeren van een participatievewaarde-evaluatie – of een andere vormvan massaparticipatie – zorgt ervoor datde regie van het kabinet en de andere klimaattafelaarsover de inhoud van het uiteindelijkeakkoord afzwakt. Dat is uiteraardeen spannende exercitie. Maar voorhet kabinet is dit altijd een veel beter perspectiefdan wanneer het de controleover het klimaatakkoord volledig verliestdoor grootschalige burgerprotesten. Ziede situatie met de gele hesjes in Frankrijk."
Hans Roeland Poolman
01:02:28
@nanneke, wij als werkgroep W.E.N.S. zien het eenzijdige profiel als een call to action om juist meer jongeren en niet-eigenaren te benaderen/betrekken. Ook om het vaker te doen.
Jo Berkhoff
01:03:31
Hebben jullie nog gevraagd waarom wachten op alternatief gas?
Niek Mouter
01:03:36
@Nanneke, je kan hier met herwegen voor corrigeren als er genoeg mensen uit elke groep hebben meegedaan. Echter, je hoeft niet per se alleen maar geaggregeerde resultaten te presenteren, maar kan ook presenteren hoe groepen in de samenleving verschillen qua voorkeuren. Waar zijn ze het over eens en waarin ze verschillen. Dit doen we bijvoorbeeld bij de klimaatraadpleging via Latente Klasse Clusteranalyses: zie: https://www.youtube.com/watch?v=coVGpipRg2c&t=129s
Nanneke Fouw
01:03:37
@hans Roeland, dus als dit soort " scheve" deelnmers groepen gevonden wordt, wwordt er dan niets met he tonderzoek gedaan?
Nanneke Fouw
01:05:04
ik moet helaas zo weg. interessant! Ben benieuwd hoe uiteindelijke de waarden terug te zien zijn in de uiteidelijke implementatie.
Hans Roeland Poolman
01:05:07
dat willen we natuurlijk voorkomen!
Marcel Koops
01:05:27
@Marion . Hoe hebben jullie de PWE onder de aandacht gebracht? Ook via huurdersorganisaties bijvoorbeeld?
Jeroen Boon
01:05:39
Mooi voorbeeld van jongerenparticipatie in de energietransitie https://www.brabantsemilieufederatie.nl/project/jongerenproject/
Shannon Spruit
01:05:46
@Nanneke, dat zou jammer zijn. Want dit onderzoek geeft natuurlijk wel interessante inzichten over een de voorkeuren van een grote groep. Het gaat denk ik om bewustwording over waar het schuurt, maar vooral ook over kijken wat er wel te leren is. Bovendien staan de argumenten, motivaties en zorgen op zichzelf.
Jeroen Boon
01:06:07
https://www.energieparticipatie.nl/leren/wie-kan-er-meepraten/waarom-is-het-belangrijk-om-unusual-suspects-te-betrekken-en-hoe-bereik
Jo Berkhoff
01:06:18
Weten jullie meer in detail wat Amsterdam als gemeente van plan is? Zoals de productie van waterstof in het westerlijk havengebied beginnend in 2023!
Shannon Spruit
01:06:20
Dank voor de links Jeroen!
Walter Wittkamp
01:07:15
Zijn jullie niet bang dat een PWE gebruikt wordt om de keuzes uit de politiek door te duwen? Bijvoorbeeld: warmtenetten zijn irreëel, full electric kost heel veel extra energie. Het doel is duurzaamheid, waarom niet de burgers vragen hoe ze dat het beste denken te bereiken?
Shannon Spruit
01:07:27
Wij merkten dat social media vaak maar een beperkt effect hebben op deelnemers aantallen. Media aandacht en brieven schrijven heeft zich zeker bewezen.
Shannon Spruit
01:07:33
Lokale krantjes zijn ook interessant.
Jeroen Boon
01:07:53
Interessant achtergrondartikel waarom bepaalde groepen niet participeren https://www.socialevraagstukken.nl/lager-opgeleiden-voelen-zich-te-min-om-te-participeren-in-burgerinitiatieven/
Nanneke Fouw
01:08:02
@walter wittkamp ik heb e=ook zo een gevoel.
Shannon Spruit
01:09:05
Ja Jeroen, daar wilde ik net naar verwijzen! We werken nu vaak met panels om laagopgeleiden beter te bereiken, omdat ze inderdaad zichzelf uitselecteren. Dat terwijl laagopgeliden typisch positiever zijn over de methode.
Shannon Spruit
01:10:04
@Walter, als je keuzes 'erdoor wilt drukken' lijkt het mij makkelijker dit zonder participatie te doen. Maar laten we hier alert op zijn.
Nico Landsman
01:10:17
@shannon, wat bedoel je met ‘panels
Shannon Spruit
01:10:41
Burgerpanels, dus betaalde panels van bureau's zoals Kantar, IPSOS en Dynata.
Jeroen Boon
01:10:52
Het aantal bewonersinitiatieven dat zelf aan de slag is met plannen voor een aardgasalternatief is flink gestegen. De Participatiecoalitie maakte in opdracht van programma aardgasvrije wijken (PAW) een rapport met 20 lessen uit de praktijk.https://www.aardgasvrijewijken.nl/themas/participatie+en+communicatie2/nieuws+participatie+en+communicatie/1912097.aspx
Mechtild Linssen
01:11:11
Dank, ik moet de sessie helaas verlaten
Froukje Krijtenburg
01:11:56
heel interessant. Veel dank ik moet de sessie helaas ook verlaten
Jeroen Boon
01:11:58
Dank, ik moet helaas naar een andere afspraak
Jose Duindam
01:12:32
Ik moet er helaas uit maar dank voor de interessante informatie, hier gaan we in Zaanstad dankbaar gebruik van maken!
Wouter Mensink
01:12:59
Ik moet er helaas ook uit, bedankt voor de presentaties!
Shannon Spruit
01:35:25
Als iemand wil doorpraten ben ik bereikbaar via shannon@populytics.nl
Anatol Itten
01:37:13
Volgend webinar over gender en de energie transitie https://www.tudelft.nl/siet/events/gender-energy
Walter Wittkamp
01:39:20
Heel fijn en leerzaam webinar, dank voor het organiseren!
Ellen Steijvers
01:39:28
Dankjewel!
Nico Landsman
01:39:33
Hartelijk dank
Wendy Vrielink
01:39:35
Fijn webinar, bedankt!
Marcel Koops
01:39:36
Top, dak je wel